Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a bezpečnostní pravidla akce

Čl. I. Definování účastníků právního vztahu

Provozovatelem a organizátorem akce je společnost Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha – Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 15800, IČO: 24267007, sp. zn. A 75845 vedená u Městského soudu v Praze („Provozovatel“).

Promotérem a poskytovatelem služeb, který pro Provozovatele formou subdodávky organizuje akce je společnost Okruháři, s.r.o., Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno, Identifikační číslo 02704897, Spisová značka: C 82173 vedená u Krajského soudu v Brně („Promotér“ nebo „my“).

 1. Účastníkem je osoba, která se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře na těchto stánkách nebo jiným způsobem a jeho účast bude Provozovatelem potvrzena.
 2. Pravidla uvedená v těchto podmínkách se týkají všech akcí, pořádaných Provozovatelem s využitím služeb Promotéra, není-li uvedeno jinak.

Čl. II. Účastnický poplatek

 1. Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na náš účet, nebo online platbou prostřednictvím platební brány GoPay, nebo službou PayPal. Více informací o těchto způsobech úhrady účastnického poplatku je možné naléztna stránkách poskytovatelů těchto služeb: https://www.gopay.com/cs; respektive https://www.paypal.com/cz. Využitím platební metody prostřednictvím platební brány GoPay, nebo služby PayPal účastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami užití těchto platebních metod.
 2. Při platbě prostřednictvím brány GoPay a PayPal dostáváme částku okamžitě.
 3. Pokud si zvolíte možnost platby převodem je pro dokončení rezervace nutné zaslat platbu za objednané služby v plné výši na účet společnosti Okruháři, s.r.o. vedený u FioBanky,č.ú.: 2800595478/2010, IBAN: CZ8420100000002800595478,SWIFT kód: FIOBCZPPXXX, a to do tří (3) dnů ode dne po provedení objednávky. Po připsání platby za účastnický poplatek na tento účet Vám rezervujeme místo na naší akci. V případě odeslání objednávky v kratší době než 5 dnů před zahájením akce je nezbytné, aby nejpozději 3 dny před začátkem akce byla platba za účastnický poplatek připsána na našem účtu, v opačném případě nelze garantovat, že objednávka bude zaregistrována a platba zpracována.
 4. Účastník po připsání platby na účet Promotéra obdrží příjmový pokladní doklad.

Čl. III. Storno platby

 1. Zaplacený účastnický poplatek se nevrací, účastník je však kdykoli oprávněn převést svoji účast na jinou osobu.

Čl. IV. Odpovědnost Provozovatele a účastníků

 1. Účastník se zavazuje dodržovat bezpečnostní a organizační pravidla definovaná provozovatelem areálu. S těmito pravidly bude účastník seznámen na začátku akce. Účastník potvrdí skutečnost, že byl seznámen s pravidly a pravidlům porozuměl, svým podpisem. V případě, že se účastník s bezpečnostními pravidly odmítne seznámit, nebude na okruh připuštěn. V případě, že účastník nebude rozumět bezpečnostním pravidlům, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora a požadovat individuální vysvětlení.
 2. Účastník se zavazuje respektovat pokyny organizátorů akce a jimi pověřených osob.

Čl. V. Předpoklady bezpečné účasti

 1. Účastník výslovně prohlašuje, že je mu více než 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a jeho schopnost k řízení motocyklů není omezena. Účastník výslovně prohlašuje, že je zcela zdráv a netrpí žádnou nemocí, která by mohla snížit jeho schopnost k bezpečné účasti na akci.
 2. Účastník dále prohlašuje, že jeho motocykl je v řádném technickém stavu.
 3. Účastník výslovně prohlašuje, že nezamlčel Provozovateli žádné rozhodné skutečnosti, které by mohly mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 4. Netrpí žádným onemocněním ani nepožívá žádné léky, které by v důsledku mohly mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 5. Účastník výslovně prohlašuje, že Provozovateli nezamlčel žádné skutečnosti, které mohou mít za následek vznik škody.

Čl. VI. Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je Organizátor za využití zpracovatele, kterým je Promotér pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a také pro fotografie, audio a audiovizuální nahrávky pořízené během akce pořádané Provozovatelem, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále také souhlasím s použitím fotografií, audio a audiovizuálních nahrávek mé osoby pořízených během akce Provozovatele pro použití propagace budoucích akcí Provozovatele.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Čl. VII. Bezpečnostní pravidla akce

Účastník je povinen dodržovat tyto zásady jízdy na motocyklu:

 1. Účastník se zúčastňuje jízdy  na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.
 2. Prostor akce není veřejnou komunikací a na jízdu v tomto prostoru se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu/ havarijní pojištění.
 3. Účastník – řidič musí mít platný řidičský průkaz, nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky, ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Provozovatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a účastník tuto zkoušku nesmí odmítnout.
 4. Vozidlo musí být v řádném technickém stavu. Z vozidla nesmí unikat žádné kapaliny a musí mít řádně nahuštěné pneumatiky. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřipustit vozidlo nebo účastníka k jízdě anebo účastníka bez náhrady z jízdy vyloučit.
 5. Každý účastník v automobilu je povinen použít bezpečnostní pás a doporučuje se použít ochrannou přilbu. Při jízdě na motocyklu je každý účastník povinen mít kombinézu nebo jiný motocyklový oděv s chrániči, jezdeckou obuv, rukavice a přilbu. Vybavení musí být určeno k jízdě na motocyklu. Spolujezdec je při jízdě na motocyklu přísně zakázán.
 6. Každý účastník je povinen řídit pouze motocykl, který uvedl ve svém profilu jezdce, a který tak na akci přihlásil. Za porušení této povinnosti je povinen účastník uhradit pořadateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Tato pokuta bude splatná ihned.
 7. Řízení motocyklu pod vlivem alkoholu je přísně zakázáno. Každý účastník akce je povinen podrobit se na vyzvání pořadatele orientační dechové zkoušce. Pokud bude dechovou zkouškou zjištěno, že účastník akce je pod vlivem alkoholu, bude účastník akce z akce okamžitě vyloučen bez nároku na vrácení startovného.
 8. Účast na akci bude povolena pouze motocyklům, které jsou bezpečné a jejichž technický stav splňuje technické požadavky uvedené v pravidlech akce. Technický stav motocyklu účastníka a jeho oblečení bude přezkoumán při technické přejímce. V případě, že budou zjištěny závady, může být ze strany pořadatele účastníkovi zamezena účast na akci a to do doby, než budou zjištěné závady účastníkem odstraněny. V tomto případě nelze vyžadovat vrácení startovného ani jeho poměrné části.
 9. Účastník smí do prostor akce vjíždět a z nich vyjíždět jen na místech k tomu určených. Je povinen dbát pokynů pracovníků zajišťujících provoz v prostorách akce a jet pouze po  směru hodinových ručiček rychlostí max. 90 km/h. Otáčení a couvání je zakázáno. Při poruše nebo havárii musí účastník odstavit vozidlo na krajnici a vyčkat příjezdu odtahového vozidla. Zastavení či stání na dráze je zakázáno, stejně jako vlečení vozidel. Účastník nesmí vytvořit na dráze překážku provozu.
 10. Účastník je povinen přizpůsobit jízdu po dráze/ areálu a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu dráhy a aktuálním klimatickým podmínkám. Pro jízdu na dráze dále přiměřeně platí následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích v platném znění (pravidla silničního provozu): § 5 odst. 1 písm. a), b), § 5 odst. 2 písm. a) až e), § 6 odst. 1 písm. a), 2, 3 (základní povinnosti řidiče), § 9 odst. 5 (zákaz bočního sezení na motocyklu), § 11 odst. 2, § 12 odst. 3, 5 a 7 (způsob jízdy), § 16 (objíždění), § 17 odst. 2, 3 (předjíždění), § 19 odst. 1 (vzdálenost mezi vozidly), § 23 odst. 1, 3 (vjíždění na dráhu), § 26 odst. 1, 2, § 27 odst. 1 písm. a), b), e), n) a r) (zákaz zastavení a stání), § 30 (znamení o změně směru jízdy), § 36 odst. 2 (opuštění dráhy při závadě), § 45 odst. 1 (překážka provozu), § 47 odst. 1,2,3 a 4 (dopravní nehody).
 11. Zahájení jízdy bude signalizováno pokynem pořadatelské služby. Ukončení jízdy bude signalizováno na výjezdu z dráhy pořadatelskou službou a účastník jízdy je povinen ihned dráhu opustit.
 12. Vstup do prostoru konání akce je povolen pouze účastníkům akce, kteří se na akci řádně přihlásili nebo osobám, kterým pořadatel udělil povolení ke vstupu
 13. Každý účastník akce je povinen zúčastnit se rozpravy s jezdci, která se koná dopoledne v den akce. Za neúčast na rozpravě s jezdci může být účastník z akce vyloučen bez nároku na vrácení startovného. Každý účastník a jeho pomocník musí dbát pokynů pořadatele a jeho zmocněnců. Nedodržení těchto pokynů, především ohrožování neohleduplnou jízdou a nedbalost, bude potrestáno okamžitým vyloučením z akce bez nároku na vrácení startovného.
 14. Každý účastník akce je povinen dodržovat základní pravidla pohybu na závodní/ enduro dráze:

Při nájezdu na dráhu neohrozit ostatní jezdce na dráze. Jezdec, který najíždí na dráhu, se musí přesvědčit, že se po dráze neblíží jiní jezdci a pokud ano, musí si počínat tak, aby jim nezkřížil stopu nebo je jinak donutil neočekávaně měnit směr a rychlost jízdy.

Při opouštění dráhy signalizovat zdvižením levé paže svůj úmysl opustit dráhu jezdcům jedoucím za ním. Při tom je nesmí ohrozit neočekávanou změnou směru jízdy nebo bezdůvodným zpomalením. Při opouštění dráhy se musí držet mimo závodní stopu.

Na dráze si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních jezdců, kteří se pohybují po závodní/ enduro dráze. Zejména neměnit bezdůvodně směr jízdy, neočekávaně zpomalovat nebo zastavovat na dráze, otáčet se a pohybovat se do protisměru a to ani v případě, že opustil dráhu v místě, kde by bylo otáčení vozidla a návrat na dráhu možné.

V případě, že má jezdec závadu na motocyklu nebo v případě havárie, musí okamžitě opustit dráhu. Jezdci jsou za všech okolností povinni dbát pokynů traťových komisařů a řídit se jimi.

 1. Vždy dodržovat pokyny osob vykonávajících funkci pořadatele, a to po celou dobu pobytu v prostorách akce.
 2. Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí a nese odpovědnost za škody způsobené motocykly ve svém užívání nebo vlastnictví. Účastník se vzdává nároku na náhradu škod vzniklých v průběhu akce, a to ze strany pořadatele, personálu areálu, lékařského personálu, majitele areálu, sponzorů, poskytovatelů služeb a jiných osob, které se podílí na organizaci akcí, kromě škod vzniklých na životě a zdraví, které by byly zapříčiněny porušením zákonných povinností výše zmíněnými osobami nebo jejich zaměstnanci. Toto vyloučení odpovědnosti vstupuje v platnost okamžikem vyjádření souhlasu s pravidly účasti při elektronickém odeslání přihlášky na akci nebo při přihlášení přímo na místě.
 3. Každý účastník se musí na akci řádně přihlásit prostřednictvím přihlášky. Provozovatel přihlášku účastníka na akci potvrdí, pokud účastník uhradí startovné včas, tedy do tří (3) dnů od odeslání přihlášky, a pokud jsou na akci volná místa.
 4. Provozovatel se zříká veškeré zodpovědnosti za krádež, poškození motocyklu nebo jeho příslušenství a dílů či jiného majetku jezdců a týmů vzniklého v průběhu akce. Pořadatel neručí za věci a majetek, který si účastník akce přiveze s sebou do místa konání akce.
 5. V případě, že nastane, nezávisle na vůli pořadatele, okolnost bránící pořadateli v pořádání akce, je pořadatel oprávněn akci odvolat či přerušit a nelze vyžadovat vrácení startovného.
 6. Tato pravidla účasti na akci a všeobecné podmínky účasti vstupují v platnost 1.1.2014. Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit nebo doplnit, ale musí o tom všechny účastníky akcí informovat. V případě, že účastník nesouhlasí se změnami v pravidlech, které pořadatel provedl až poté, co se účastník na akci přihlásil, má účastník akce právo zrušit svoji přihlášku na akci a požadovat vrácení již uhrazeného startovného. Pořadatel akce je povinen v takovém případě startovné bez zbytečného prodlení vrátit.

Prohlášení o používání technologie „cookies“

Podobně jako většina subjektů i společnost Okruháři, s.r.o. používá technologii „cookies“ pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů svých internetových stránek a elektronického obchodu.

„Cookies“ jsou miniaturní soubory, složené z řetězu písmen a číslic, které server uloží do Vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii. „Cookies“ kromě jiného provozovateli internetových stránek a elektronických obchodů umožňují odlišení Vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto stránek a obchodů. „Cookies“ NEMOHOU být použité jako programový kód ani k šíření počítačových virů a nemohou umožnit přístup ani jedné výše uvedené společnosti na Váš pevný disk a k Vašim datům. I přesto, že se na Vašem pevném disku ukládají „cookies“, nemůžeme z něho číst jakékoliv jiné informace.

Údaje získané prostřednictvím stránek a elektronického obchodu společnosti Okruháři, s.r.o. využívající technologii „cookies“ mohou být použité především na následující účely:

Potvrzení souhlasu s tímto dokumentem uděluje návštěvník, resp. uživatel stránek společnosti Okruháři, s.r.o., se sídlem Palackého třída 908/119, 612 00 Brno, IČO: 027 04 897, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82173, včetně jejich mateřských, sesterských a dceřiných společností souhlas na používání technologie „cookies“ a používání údajů získaných prostřednictvím stránek a elektronického obchodu uvedených společností využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené výše v tomto dokumentu. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je možné jej kdykoli bezplatně, písemně, formou psaní doručeného společnosti Okruháři, s.r.o. odvolat.

Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že neudělení souhlasu, jeho odvoláním a nebo zablokováním technologie „cookies“ (ve Vašem internetovém prohlížeči) včetně zablokování tzv. nevyhnutelně potřebných (Strictly Necessary) cookies, může omezit nebo vyloučit přístup na stránky, funkcionalitu stránek anebo jejich částí.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží nebo autorizaci příslušného platebního nástroje.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli elektronického obchodu.

Provozovatelem elektronického obchodu je společnost Okruháři, s.r.o., Palackého třída 908/119, 612 00 Brno, Česká republika, DIČ CZ 027 04 897.

Písemný nesouhlas se zpracováním a udržováním osobních údajů o zákazníkovi je možné projevit na adrese provozovatele elektronického obchodu, společnosti Okruháři, s.r.o., uvedené výše.

Loading...