Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA AKCE


Čl. I. Definování účastníků právního vztahu


Provozovatelem a organizátorem akce je společnost Honda Motor Europe Limited,
organizační složka Česká republika, se sídlem Praha – Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ
15800, IČO: 24267007, sp. zn. A 75845 vedená u Městského soudu v Praze („Provozovatel“).


Promotérem a poskytovatelem služeb, který pro Provozovatele formou subdodávky
organizuje akce je společnost Okruháři, s.r.o., Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno,
Identifikační číslo 02704897, spisová značka: C 82173 vedená u Krajského soudu v Brně
(„Promotér“ nebo „my“).

 1. Účastníkem je osoba, která se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře na
  těchto stánkách nebo jiným způsobem a jeho účast bude Provozovatelem potvrzena.
 2. Pravidla uvedená v těchto podmínkách se týkají všech akcí, pořádaných
  Provozovatelem s využitím služeb Promotéra, není-li uvedeno jinak.


Čl. II. Účastnický poplatek

 1. Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na náš účet, nebo online platbouprostřednictvím platební brány GoPay, nebo službou PayPal. Více informací o těchto
  způsobech úhrady účastnického poplatku je možné nalézt na stránkách poskytovatelůtěchto služeb: https://www.gopay.com/cs; respektive https://www.paypal.com/cz.Využitím platební metody prostřednictvím platební brány GoPay, nebo služby PayPalúčastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami užití těchto platebních metod.
 2. Při platbě prostřednictvím brány GoPay a PayPal dostáváme částku okamžitě.
 3. Pokud si zvolíte možnost platby převodem je pro dokončení rezervace nutné zaslatplatbu za objednané služby v plné výši na účet společnosti Okruháři, s.r.o. vedený uFioBanky, č.ú.: 2501930184/2010, IBAN: CZ39 2010 0000 0025 0193 0184,SWIFT kód:FIOBCZPPXXX, pro platby v CZK a na učet č.  2801822062 / 2010, IBAN: CZ56 2010 0000 0028 0182 2062, SWIFT kód: FIOBCZPPXXX pro platby v EUR a to do tří (3) dnů ode dne po provedení objednávky. Po připsání platby za účastnický poplatek na tento účet Vám rezervujeme místo na naší akci. V případě odeslání objednávky v kratší době než 5 dnů před zahájením akce je nezbytné, aby nejpozději 3 dny před začátkem akce byla platba za účastnický poplatek připsána na našem účtu, v opačném případě nelze garantovat, že objednávka bude zaregistrována a platba zpracována.
 4. Účastník po připsání platby na účet Promotéra obdrží příjmový pokladní doklad.


Čl. III. Storno platby

 1. Neplyne-li ze zákona či z těchto podmínek jinak, je objednávka účasti na akcikonečná. Účastník je však kdykoli oprávněn převést svoji účast na jinou osobu.
 2. Promotér umožňuje vrácení peněz pouze v rozsahu zákonných práv účastníka, jak jeuvedeno níže. Vrácení peněz bez uvedení důvodu mimo tento rámec není možné.Účastník od smlouvy nemůže odstoupit, neboť jde o smlouvu o službách souvisejících
 3. s činnostmi v oblasti volného času, podle které se Provozovatel zavazuje tyto službyposkytnout v určitém čase a na určitém místě.
 4. Lhůta k vrácení ceny činí 30 dnů, cena bude vrácena stejným způsobem, jakým bylauhrazena.

Stornopoplatky pro událost Honda Fest 2023:


Čl. IV. Odpovědnost Provozovatele a účastníků

 1. Účastník se zavazuje dodržovat bezpečnostní a organizační pravidla definovaná provozovatelem areálu. S těmito pravidly bude účastník seznámen na začátku akce. Účastník potvrdí skutečnost, že byl seznámen s pravidly a pravidlům porozuměl, svým podpisem. V případě, že se účastník s bezpečnostními pravidly odmítne seznámit, nebude na akci připuštěn. V případě, že účastník nebude rozumět bezpečnostním pravidlům, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora a požadovat individuální vysvětlení.
 2. Účastník se zavazuje respektovat pokyny organizátorů akce a jimi pověřených osob.


Čl. V. Předpoklady bezpečné účasti

 1. Účastník výslovně prohlašuje, že je mu více než 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a jeho schopnost k řízení motocyklů není omezena. Účastník výslovně prohlašuje, že je zcela zdráv a netrpí žádnou nemocí, která by mohla snížit jeho schopnost k bezpečné účasti na akci.
 2. Účastník výslovně prohlašuje, že nezamlčel Provozovateli žádné rozhodné
  skutečnosti, které by mohly mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce a že netrpí žádným onemocněním ani nepožívá žádné léky, které by v důsledku mohly mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 3. Účastník výslovně prohlašuje, že Provozovateli nezamlčel žádné skutečnosti, které mohou mít za následek vznik škody.


Čl. VII. Bezpečnostní pravidla akce


Účastník je povinen dodržovat tyto zásady jízdy na motocyklu:

 1. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.
 2. Některé prostory akce nejsou veřejnou komunikací a na jízdu v těchto prostorech se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu/ havarijní pojištění.
 3. Účastník – řidič musí mít platný řidičský průkaz, nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky, ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Provozovatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a účastník tuto zkoušku nesmí odmítnout.
 4. Řízení motocyklu pod vlivem alkoholu je přísně zakázáno. Každý účastník akce je povinen podrobit se na vyzvání pořadatele orientační dechové zkoušce. Pokud bude dechovou zkouškou zjištěno, že účastník akce je pod vlivem alkoholu, bude účastník akce z akce okamžitě vyloučen bez nároku na vrácení startovného.
 5. Vždy dodržovat pokyny osob vykonávajících funkci pořadatele, a to po celou dobu pobytu v prostorách akce.
 6. Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí a nese odpovědnost za škody způsobené motocykly ve svém užívání nebo vlastnictví. Účastník se v rozsahu přípustném dle zákona vzdává nároku na náhradu škod vzniklých v průběhu akce, a toze strany pořadatele, personálu areálu, lékařského personálu, majitele areálu, sponzorů, poskytovatelů služeb a jiných osob, které se podílí na organizaci akcí, kromě škod vzniklých na životě a zdraví, které by byly zapříčiněny porušením zákonných povinností výše zmíněnými osobami nebo jejich zaměstnanci. Toto vyloučení odpovědnosti vstupuje v platnost okamžikem vyjádření souhlasu s pravidly účasti při elektronickém odeslání přihlášky na akci nebo při přihlášení přímo na místě.
 7. Pořadatel neručí za věci a majetek, který si účastník akce přiveze s sebou do místakonání akce.
 8. V případě, že nastane, nezávisle na vůli pořadatele, okolnost bránící pořadateli v pořádání akce, je pořadatel oprávněn akci odvolat či přerušit a nelze vyžadovat vráceníregistračního poplatku.

 1. Tato pravidla účasti na akci a všeobecné podmínky účasti vstupují v platnost 1.1.2022.Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit nebo doplnit, ale musí o tom všechny účastníky akcí informovat. V případě, že účastník nesouhlasí se změnami v pravidlech, které pořadatel provedl až poté, co se účastník na akci přihlásil, má účastník akce právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení již uhrazeného startovného.


Čl. VIII. Prohlášení účastníka


Dále účastník čestně prohlašuje, že dle jemu známých informací on, stejně jako osoby žijící sním ve společné domácnosti i osoby tuto domácnost navštěvující:

 1. nejsou v aktivní fázi nákazy virem SARS-COV-2 nebo jiným vážným přenosnýmonemocněním;
 2. nepodléhají karanténě či srovnatelnému zdravotnímu opatření;
 3. nepociťují a v posledních 2 týdnech nepociťovali žádný z příznaků akutního
  onemocnění COVID-19 či onemocnění chřipkového typu, zejména pak zvýšenou teplotu, obtíže s dýcháním, kašel, celkovou únavu, bolesti svalů či kloubů či ztrátu čichu bez jiné zjištěné příčiny.
 4. že mu není známo, že by se v posledních 2 týdnech setkal s osobou nakaženou virem SARS-COV-2, osobou, které kvůli tomuto onemocnění je nařízena karanténa či srovnatelné zdravotní opatření, nebo osobou vykazující příznaky nákazy;
 5. že mu není známo, že by byl z jakýchkoli důvodů rizikovou osobou s ohledem na šíření viru SARS-COV-2 či že by se takovou osobou v posledních 2 týdnech setkal;
 6. že si je vědom možných právních následků sdělení nepravdivých informací vč.
  možného spáchání trestného činu šíření nakažlivé choroby;
 7. že bude respektovat předepsaná i obecně uznávaná hygienická bezpečnostní pravidla.

Prohlášení o používání technologie „cookies“


Podobně jako většina subjektů i společnost Okruháři, s.r.o. používá technologii „cookies“ pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů svých internetových stránek a elektronického obchodu.


„Cookies“ jsou miniaturní soubory, složené z řetězu písmen a číslic, které server uloží do Vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii. „Cookies“ kromě jiného provozovateli internetových stránek a elektronických obchodů umožňují odlišení Vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto stránek a obchodů. „Cookies“ NEMOHOU být použité jako programový kód ani k šíření počítačových virů a nemohou umožnit přístup ani jedné výše uvedené společnosti na Váš pevný disk a k Vašim datům. I přesto, že se na Vašem pevném disku ukládají „cookies“, nemůžeme z něho číst jakékoliv jiné informace.


Údaje získané prostřednictvím stránek a elektronického obchodu společnosti Okruháři, s.r.o.využívající technologii „cookies“ mohou být použité především na následující účely:


Potvrzení souhlasu s tímto dokumentem uděluje návštěvník, resp. uživatel stránek společnosti Okruháři, s.r.o., se sídlem Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno, IČO: 027 04 897, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82173, včetně jejich mateřských, sesterských a dceřiných společností souhlas na používání technologie „cookies“ a používání údajů získaných prostřednictvím stránek a elektronického obchodu uvedených společností využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené výše v tomto dokumentu. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je možné jej kdykoli bezplatně, písemně, formou psaní doručeného společnosti Okruháři, s.r.o. odvolat.


Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že neudělení souhlasu, jeho odvoláním a nebo
zablokováním technologie „cookies“ (ve Vašem internetovém prohlížeči) včetně zablokování tzv. nevyhnutelně potřebných (Strictly Necessary) cookies, může omezit nebo vyloučit přístup na stránky, funkcionalitu stránek anebo jejich částí.


Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Účastník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních dajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.


Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží nebo autorizaci příslušného platebního nástroje.


Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli elektronického obchodu.

Provozovatelem elektronického obchodu je společnost Okruháři, s.r.o., Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno, Česká republika, DIČ CZ 027 04 897.

Písemný nesouhlas se zpracováním a udržováním osobních údajů o zákazníkovi je možné projevit na adrese provozovatele elektronického obchodu, společnosti Okruháři, s.r.o., uvedené výše.


ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Prodávající vykoná vše potřebné pro smírné řešení sporů ke spokojenosti obou stran.
 2. V případě, že by však došlo mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku
  spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz


Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskoukomisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Loading...